Per a millorar la presència a internet d’una empresa o negoci, dissenyo pàgines web atractives i adaptades a les necessitats del client. Treballo el responsive web design, premissa actualment indispensable perquè el disseny web s’adeqüi a tots els dispositius.